Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP file Word

SỔ THU NỘP ĐẢNG PHÍ MẪU S01/ĐP FILE WORD

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP là gì?

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP là mẫu sổ được lập theo công văn số 141-CV/VPTW/nb để theo dõi, quản lý việc thu nộp đảng phí của đảng viên của các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở.

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP dùng làm gì?

Các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở sẽ thực hiện việc lập sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP dùng để theo dõi chi tiết việc thu nộp đảng phí tại chi bộ theo tháng, quý, năm. Việc lập sổ chi tiết theo đúng quy định giúp chi bộ dễ dàng báo cáo tình hình thu chi đảng phí với cấp trên và có xác nhận của Đảng ủy cấp trên về tình hình thu, nộp đảng phí theo năm để làm hồ sơ lưu trữ.

Sau đây là sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP theo công văn số 141-CV/VPTW/nb ✓ Dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ ViecLamVui hỗ trợ tải mẫu file Word hoàn toàn miễn phí

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP gồm những thông tin gì?

  • Trang bìa: Tiêu đề “Đảng Cộng Sản Việt Nam”, tên Đảng bộ, tên chi bộ, tên sổ, năm thực hiện sổ, ngày tháng năm lập sổ, chữ ký và họ tên của người có thẩm quyền thay mặt cấp uỷ, chữ ký và họ tên của người ghi sổ.
  • Nội dung sổ: Phần quản lý thu đảng phí hàng tháng lập bảng chi tiết với các chỉ tiêu: số thứ tự, họ và tên đảng viên, cột đánh dấu đảng viên được miễn đóng đảng phí, thu nhập tính đóng đảng phí, số tiền đảng phí phải đóng, số tiền đảng phí đã thu (tháng này, truy thu tháng trước, cộng), số tiền đảng phí chưa đóng đến cuối tháng, đảng viên ký nộp. Phần tổng hợp thu nộp đảng phí lập bảng với các chỉ tiêu: ngày tháng năm nộp, tháng thu đảng phí, tình hình đảng viên, tình hình đảng phí, nộp đảng phí lên cấp trên, người thu (người nhận đảng phí) ký tên.
  • Phần xác nhận của Đảng uỷ cấp trên: Xác nhận các thông tin: tổng số đảng viên đến cuối năm, số đảng viên được miễn đóng đảng phí, số tiền đảng phí chưa đóng đến cuối năm, tổng số tiền đảng phí đã thu, đảng phí được trích giữ lại, đảng phí phải nộp cấp trên, đảng phí đã nộp cấp trên, đảng phí chưa nộp cấp trên. Thay mặt cấp uỷ cấp trên sẽ ký tên đóng dấu.