Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng – Mẫu A4 – KNĐ file Word

NGHỊ QUYẾT GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VÀO ĐẢNG – MẪU A4 – KNĐ FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng là gì?

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng là mẫu A4 – KNĐ, đây là mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng của BCH Công đoàn cơ sở.

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng dùng làm gì?

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng là mẫu văn bản được ban chấp hành công đoàn cơ sở sử dụng dùng để giới thiệu đoàn viên ưu tú đang sinh hoạt trong công đoàn xem xét và giới thiệu Đảng cộng sản Việt Nam. Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng sẽ có nhận xét về phẩm chất, ưu khuyết điểm của đoàn viên công đoàn,

Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng – Mẫu A4 – KNĐ gồm những thông tin gì?

 • Bên phải: Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Bên trái: Ban chấp hành đoàn………..
 • NGHỊ QUYẾT: Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng
 • Kính gửi: chi bộ, đảng ủy …………..
 • Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.
 • Xét Nghị quyết của Công Đoàn ………………………………………………..
 • Ban ………….. Công đoàn …………………………….. họp ngày …tháng ……năm 201…nhận thấy:
 • Đoàn viên: …………………………… có những ưu, khuyết điểm
 • Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
 • Đối chiếu với tiêu chuẩn và diều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp Đoàn viên ……………………………… vào Đảng, với sự tán thành của ……đ/c (đạt …..%) so với tổng số ủy viên Ban Chấp hành; số không tán thành ….đ/c, với lý do
 • Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng.
 • Ký và ghi rõ họ tên.