Mẫu tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng file Word

MẪU TỰ NHẬN XÉT BẢN TH N CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng là gì?

Tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng chính là phần nội dung tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng của cá nhân khai lý lịch để xin kết nạp đảng. Phần nội dung này sẽ giúp người xin vào đảng tự nhận xét về phẩm chất đạo đức và ưu khuyết điểm bản thân để các cấp uỷ đảng có cơ sở xem xét việc kết nạp đảng của đối tượng.

Tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng dùng làm gì?

Phần tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng để cá nhân nêu ra những điểm tiêu biểu nổi bật của bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng và khuyết nhược điểm. Qua đó, cá nhân sẽ thể hiện được những điểm mạnh, phẩm chất tốt đẹp của mình nhằm chứng minh nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ Đảng của bản thân.

Mẫu tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng gồm những thông tin gì?

Tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng cần có các thông tin sau:

  • Tư tưởng chính trị;
  • Phẩm chất đạo đức, lối sống;
  • Thực hiện các nhiệm vụ được giao;
  • Năng lực công tác;
  • Ưu khuyết điểm.

Tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng nên viết ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm, nêu bật được những điểm nổi bật của bản thân về đạo đức, tư tưởng, công tác; không nên viết dài lê thê như một bài diễn văn nhưng không có sức thuyết phục.