Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình đảng file Word

MẪU NGHỊ QUYẾT GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ HỌC CẢM TÌNH ĐẢNG FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình đảng gồm những thông tin gì?

Theo quy định về quy trình kết nạp đảng viên cập nhật mới, nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình đảng gồm những thông tin như sau:

  • Phần mở đầu: Thông tin đảng bộ, chi bộ, tiêu ngữ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” và ngày tháng ban hành nghị quyết được căn chỉnh cân đối ở phần đầu của văn bản. Tiêu đề của nghị quyết được viết căn giữa, chữ in hoa và bold đậm nổi bật. Tiếp theo là những căn cứ để giới thiệu đoàn viên đi học cảm tình đảng như là: căn cứ nghị quyết của BCH Đoàn TNCS giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng; căn cứ về những tiêu chuẩn, phẩm chất đạt yêu cầu của các đoàn viên ưu tú…
  • Phần nội dung nghị quyết: Nêu thông tin của các đoàn viên được giới thiệu; số lượng và thành phần tham gia buổi họp; chi tiết về ưu và khuyết điểm của các đoàn viên ưu tú; tỷ lệ biểu quyết và kết luận về việc nhất trí hay không nhất trí với việc học lớp cảm tình đảng của những đoàn viên ưu tú này.
  • Phần kết của nghị quyết: Chữ ký và họ tên của đại diện chi bộ.