Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí mới, chuẩn file Word

MẪU BÁO CÁO THU NỘP ĐẢNG PHÍ MỚI, CHUẨN FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí là gì?

Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí mới đúng quy định hiện hành là mẫu báo cáo về việc thu và nộp đảng phí của Đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở) để báo cáo lên các cấp uỷ đảng cấp trên.

Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí dùng làm gì?

Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí dùng để ghi chép, tổng kết việc thực hiện nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. Đảng viên đóng đảng phí hàng tháng trực tiếp cho chi bộ. Sau đó, theo tháng hoặc theo quý, các tổ chức cơ sở đảng sẽ lập báo cáo thu nộp đảng phí và gửi lên cấp trên.

Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí gồm những thông tin gì?

Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí mới sẽ có các thông tin sau:

  • Tên đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo;
  • Tiêu đề “Đảng Cộng Sản Việt Nam”;
  • Tên báo cáo, tháng hoặc quý lập báo cáo;
  • Nội dung chi tiết của bản báo cáo: Tổng số đảng viên đến cuối kỳ báo cáo, đảng phí đã thu được từ chi bộ của cấp báo cáo, đảng phí trích giữ lại ở các cấp, đảng phí nộp cấp trên của cấp báo cáo;
  • Cuối cùng là ngày tháng năm lập báo cáo, thay mặt cấp uỷ ký tên, đóng dấu, người lập bảng ký và ghi rõ họ tên.