Hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Bộ hồ sơ chuyển đảng chính thức file Word

Hồ sơ chuyển Đảng chính thức là gì?

Hồ sơ chuyển Đảng chính thức là hồ sơ mà Đảng viên dự bị cần phải chuẩn bị, phải có để xin chuyển Đảng chính thức.

Hồ sơ chuyển Đảng chính thức dùng làm gì?

Hồ sơ chuyển Đảng chính thức dùng cho các Đảng viên dự bị có mong muốn trở thành trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Các biểu mẫu đề nghị công nhận đảng viên chính thứ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” gồm có:

 • Mẫu 10-KNĐ Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị
 • Mẫu 11-KNĐ Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ
 • Mẫu 12-KND. Tổng hợp ý kiến nhận xét đối với đảng viên dự vị
 • Mẫu 12A-KNĐ. Ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt
 • Mẫu 12B-KNĐ. Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
 • Mẫu 13-KNĐ. Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ
 • Mẫu 14-KNĐ. Báo cáo của đảng ủy bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức
 • Mẫu 15-KNĐ. Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở

Mục lục tài liệu hồ sơ chuyển Đảng chính thức gồm có các mẫu sau:

 • Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới (Mẫu CN-ĐVM)
 • Bảng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị (Mẫu 10 – KNĐ)
 • Ý kiến nhận xét của Người hướng dẫn (Mẫu 11 – KNĐ)
 • Nghị quyêt của Đoàn TNCS (nếu là đoàn viên)
 • Nghị quyết của Công đoàn
 • Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên dự bị (Mẫu 12B – KNĐ)
 • Ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi làm việc đối với Đảng viên dự bị (Mẫu 12C – KNĐ)
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi Đảng viên sự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
 • Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức
 • Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 13 – KNĐ)
 • Tờ khai đề nghị làm thẻ đảng viên

TẢI FILE WORD