Biên bản họp chi đoàn xét chuyển Đảng chính thức file Word

BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Biên bản họp chi đoàn xét chuyển Đảng chính thức là gì?

Biên bản họp chi đoàn xét chuyển Đảng chính thức là biên bản được lập ra khi họp, đây là văn bản quan trọng nằm trong hồ sơ chuyển Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức

Mẫu biên bản họp chi đoàn xét chuyển Đảng chính thức dùng làm gì?

Mẫu biên bản họp chi đoàn xét chuyển Đảng chính thức dùng để ghi lại nội dung cuộc họp chi đoàn về việc nhận xét đưa ra các ý kiến của Chi Đoàn về Đảng viên dự bị, xem xét, đưa ra ý kiến phê duyệt công nhận Đảng viên dự bị trở thành Đảng viên chính thức.

Mẫu biên bản họp chi đoàn xét chuyển Đảng chính thức gồm những thông tin gì?

  • Liên Chi Đoàn, BCH Chi Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Tên biên bản họp
  • Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
  • Thư ký, chủ trì
  • Nội dung cuộc họp
  • Nhận xét của chi đoàn đối với Đảng viên dự bị: ưu điểm, nhược điểm
  • Biểu quyết: đồng ý, không đồng ý