Biên bản họp chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng file Word

BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Biên bản họp chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là gì?

Biên bản họp chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng hay biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là mẫu biên bản được lập ra khi họp chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng để lưu trữ, chứng minh nội dung cuộc họp.

Biên bản họp chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng dùng làm gì?

Biên bản họp chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là mẫu văn bản được dùng để ghi lại nội dung, diễn biến cuộc họp, lấy ý kiến xét của BCH Liên Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện đối tượng Đảng và đề nghị Chi bộ xem xét, kết nạp.

Mẫu biên bản họp chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng gồm những thông tin gì?

  • Bên phải: Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • Bên trái: Ban chấp hành đoàn………..
  • Biên bản họp BCH chi đoàn: V/v: Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng
  • Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
  • Nội dung cuộc họp : Lấy ý kiến nhận xét của BCH Liên Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện đối tượng Đảng và đề nghị Chi bộ …… xem xét, kết nạp.
  • Ưu khuyết điêm của đoàn viên ưu tú
  • Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, BCH Chi đoàn ……kính đề nghị Chi bộ ………….. xem xét, kết nạp đoàn viên …………………….. vào Đảng, với sự tán thành của ……….. đ/c (đạt …………%) so với tổng số BCH Liên Chi đoàn; số không tán thành ………. đ/c (đạt …………%), với lý do ………………………………..….
  • Thư ký, chủ tọa ký và ghi rõ họ tên.